Toob Studio

Thiết kế kiến trúc

Công trình kiến ​​trúc thường bị giới hạn bởi các kích thước hình học hữu hạn, chúng tôi tin việc tiếp cận bằng một tư duy và nhận thức cởi mở luôn là lựa chọn tối ưu để tạo ra một công trình kiến ​​trúc tốt và ở đó người sử dụng dường như không nhận thấy "những giới hạn" 

1